Algemene voorwaarden

Eigen risico

Deelname aan het event vindt plaats op vrijwillige basis en geschiedt geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De Hartstichting en Kite 4 charity aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan het evenement. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Deelnemer vrijwaart de Hartstichting en Kite 4 charity voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Hartstichting en Kite 4 charity zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen of eigendommen van derden.

Sponsorbijdrage

Deelname aan het event vereist een minimale sponsorbijdrage van € 750. Dit bedrag moet uiterlijk voor 17 augustus 2017 door de deelnemer zijn behaald en binnen zijn bij de organisatie. Sponsorbedragen kunnen in geen geval worden verrekend. Definitief gerealiseerde sponsorbedragen alsmede het inschrijfgeld kunnen nimmer worden geretourneerd. Dit geldt tevens in geval van uitschrijving of uitsluiting van deelname aan het event. Het gerealiseerde sponsorgeld zal te allen tijden worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het inschrijfgeld voor deelname dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het event en kan niet aan een ander worden overgedragen.

Om er zeker van te zijn dat een deelnemer op 17 augustus voldoet aan de sponsorbijdrage werken wij met deadlines: 17 juni is een derde van het sponsorgeld binnen, 17 juli is de helft van het sponsorgeld binnen en op 10 augustus is twee derde van het sponsorgeld binnen. Bij deelname aan Hoek tot Helder gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik beeldmateriaal

Deelnemer geeft de Hartstichting en Kite 4 charity het volledige recht opnamen en/of andere bijdragen van deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en te publiceren / uit te zenden voor de beoogde doelstellingen van het evenement. De Hartstichting en Kite 4 charity behoeven geen verdere toestemming of goedkeuring van deelnemer alvorens over te gaan tot het gebruiken, vermenigvuldigen en publiceren van de uitingen. Deelnemer aanvaardt dat de uitingen ook in de toekomst nog uitgezonden/openbaar gemaakt kunnen worden door de Hartstichting en Kite 4 charity. Deelnemer verleent toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat deze opname of bijdrage het beste in staat is de door Hartstichting en Kite 4 charity doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Hartstichting en Kite 4 charity. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting en Kite 4 charity.

Website

Deze website van de Hartstichting is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van kiten.kentaa.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. de Hartstichting krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. de Hartstichting en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

Verwijderen van content

Kentaa en de Hartstichting behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.