Algemene voorwaarden

V5 09-07-2018 | 09:19:48

Deze website is eigendom van de Hartstichting. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Hoek tot Helder - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

de Hartstichting en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

de Hartstichting en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. de Hartstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

de Hartstichting spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Hoek tot Helder, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart de Hartstichting tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. of Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V./Mollie B.V. transactiekosten berekend. de Hartstichting en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V./Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Hoek tot Helder zullen de Hartstichting en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. de Hartstichting en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. de Hartstichting geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. de Hartstichting en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij de Hartstichting daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. de Hartstichting en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van de Hartstichting wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: hoektothelder@gmail.com. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Hoek tot Helder jonger is dan 16 jaar, zal de Hartstichting, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal de Hartstichting niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen de Hartstichting en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

de Hartstichting en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Eigen risico

Deelname aan het event vindt plaats op vrijwillige basis en geschiedt geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De Hartstichting en Kite 4 charity aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan het evenement. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. Deelnemer vrijwaart de Hartstichting en Kite 4 charity voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Hartstichting en Kite 4 charity zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen of eigendommen van derden.

Sponsorbijdrage

Deelname aan het event vereist een minimale sponsorbijdrage van € 750. Dit bedrag moet uiterlijk voor 17 augustus 2018 door de deelnemer zijn behaald en binnen zijn bij de organisatie. Sponsorbedragen kunnen in geen geval worden verrekend. Definitief gerealiseerde sponsorbedragen alsmede het inschrijfgeld kunnen nimmer worden geretourneerd. Dit geldt tevens in geval van uitschrijving of uitsluiting van deelname aan het event. Het gerealiseerde sponsorgeld zal te allen tijden worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het inschrijfgeld voor deelname dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het event en kan niet aan een ander worden overgedragen.

Om er zeker van te zijn dat een deelnemer op 17 augustus voldoet aan de sponsorbijdrage werken wij met deadlines: 17 juni is een derde van het sponsorgeld binnen, 17 juli is de helft van het sponsorgeld binnen en op 10 augustus is twee derde van het sponsorgeld binnen. Bij deelname aan Hoek tot Helder gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

Gebruik beeldmateriaal

Deelnemer geeft de Hartstichting en Kite 4 charity het volledige recht opnamen en/of andere bijdragen van deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en te publiceren / uit te zenden voor de beoogde doelstellingen van het evenement. De Hartstichting en Kite 4 charity behoeven geen verdere toestemming of goedkeuring van deelnemer alvorens over te gaan tot het gebruiken, vermenigvuldigen en publiceren van de uitingen. Deelnemer aanvaardt dat de uitingen ook in de toekomst nog uitgezonden/openbaar gemaakt kunnen worden door de Hartstichting en Kite 4 charity. Deelnemer verleent toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat deze opname of bijdrage het beste in staat is de door Hartstichting en Kite 4 charity doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Hartstichting en Kite 4 charity. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door de Hartstichting en Kite 4 charity.