Algemene voorwaarden Hoek tot Helder
V11 08-03-2024 |

Lees de voorwaarden door voordat je deelneemt, meehelpt en/of doneert aan het Event. Het Event betreft een kitesurftocht van de stichting Kite 4 Charity. Het is een tocht van 130 km over de Noordzee welke de Deelnemers in één dag afleggen. Het door Deelnemer opgehaalde sponsorgeld van het Event gaat volledig naar de Hartstichting.

1. Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Deelnemer: persoon die deelneemt aan het Event;

Doelbedrag: het bedrag aan sponsorgeld dat een Deelnemer moet inzamelen om mee te kunnen doen aan het Event.

Donateur: de persoon of rechtspersoon die via de Website een financiële bijdrage levert aan het Event welke volledig ten goede komt aan de Hartstichting in de strijd tegen hart- en vaatziekten;

Emolife: Emolife Connect B.V., gevestigd te Amsterdam, beheerder van de Website;

Event: Kitesurfevenement van Hoek van Holland naar Den Helder (of andersom) waarbij deelnemers in één dag kitesurfend een tocht van 130 km over de Noordzee afleggen;

Hartstichting: de Nederlandse Hartstichting, gevestigd te Den Haag, het goede doel;

Kite 4 Charity: stichting Kite 4 Charity, gevestigd te Schiedam, organisator, verantwoordelijk voor het Event;

Mollie: Mollie B.V., gevestigd te Amsterdam, draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website;

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

Website: www.hoektothelder.nl

Windraam: Periode van 17 augustus 2024 tot en met 3 november 2024 waarin het Event kan plaatsvinden.

2. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van het Event, waaronder deelname, de promotie en donaties aan het Event. Ze bevatten de voorwaarden van de overeenkomst tussen enerzijds de deelnemer en/of donateur en anderzijds Kite 4 Charity.
 2. Hoewel Kite 4 Charity verantwoordelijk is voor de inhoud van het Event en de Website kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 3. Kite 4 Charity kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Website. De Deelnemer en/of Donateur gaat akkoord met de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden door gebruik te maken van de Website na die publicatie.

3. Inschrijfvoorwaarden
 1. Het Event kent een maximum aantal Deelnemers van 600. Na het bereiken van dit aantal is inschrijving voor het Event niet meer mogelijk.
 2. Inschrijving vindt plaats via de Website en is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 87,50,- en dient direct bij inschrijving te worden voldaan. Het inschrijfgeld dekt de (vooraf) gemaakte kosten van het Event en kan niet aan een andere Deelnemer worden overgedragen. Na bevestiging van inschrijving krijgt Deelnemer een persoonlijke actiepagina op de Website. Deelnemer dient deze actiepagina zorgvuldig bij te houden en geregeld te updaten.
 3. Deelname aan het Event vereist een Doelbedrag van minimaal € 1.500. Het Doelbedrag dient uiterlijk voor 12 augustus 2024 door Deelnemer te zijn gerealiseerd en te zijn overgemaakt op de actiepagina van Deelnemer. Om het Doelbedrag tijdig te bewerkstelligen worden vijf tussentijdse doelstellingen gesteld. Deelnemer dient voor het verstrijken van iedere tussentijdse doelstelling het vastgestelde bedrag te hebben opgehaald. Indien het vastgestelde bedrag niet tijdig door Deelnemer is opgehaald kan Deelnemer door Kite 4 Charity worden uitgesloten van het Event. Het Doelbedrag zal volledig worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De tussentijdse doelstellingen zien er als volgt uit.
  1. 300 euro op 1 mei 2024
  2. 600 euro op 30 mei 2024
  3. 900 euro op 27 juni 2024
  4. 1200 euro op 25 juli 2024
  5. 1500 euro op 12 augustus 2024
 4. Alleen donaties geworven en betaald via deze Website tellen mee voor het Doelbedrag.
 5. Een eventueel eerder gerealiseerd Doelbedrag van een vorige editie kan door Deelnemer niet worden meegenomen/verrekend voor het Event.
 6. Het inschrijfgeld kan alleen bij hoge uitzondering en uitsluitend ter beoordeling van Kite 4 Charity worden geretourneerd aan Deelnemer.
 7. Donaties van een Donateur kunnen nimmer geretourneerd worden.
 8. Deelnemers kunnen elkaar niet compenseren om op deze wijze het minimum Doelbedrag te behalen. Wel kunnen Deelnemers in teamverband optrekken en Donaties werven voor het team. Teamdonaties worden evenredig onder de Deelnemers van een team verdeeld. Deze bedragen tellen dan mee voor de individuele Doelbedragen van Deelnemers.

4. Transactiekosten
 1. Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via de Website. Over transacties worden door Mollie transactiekosten berekend. Deze kosten bedragen €0.25 voor IDEAL-, €0.22 (+1,69%) voor Credit Card-, € 0.08 Paypal (+3%+€0,35), €0.22 Sepa- en €0.25 (+0.9%) voor Sofort betalingen. Kite 4 Charity is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie.
 2. Emolife rekent €0.25 voor een transactie en €0.04 om een Deelnemer of Donateur te registreren. Kite 4 Charity is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Emolife.
 3. Bij een donatie worden de transactie-, registratie en onderhoudskosten van de Website aan Donateur doorberekend. De bijdrage hiervoor bedraagt in totaal €1.35.

5. Doorgang van het Event
 1. Het Event kan doorgang vinden wanneer alle hiervoor benodigde gemeentelijke vergunningen zijn verstrekt.
 2. Het Event zal plaatsvinden binnen het Windraam. De uiteindelijke datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Voorafgaand zullen hiervoor diverse Go/No Go momenten zijn. Communicatie hierover vindt plaats via de mail en social media.
 3. Kite 4 Charity heeft, indien dit gelet op de weersomstandigheden noodzakelijk blijkt, de mogelijkheid om de route van het Event omgekeerd af te leggen. Dit houdt in dat het startpunt van het Event in Den Helder zal zijn en de finish in Hoek van Holland.
 4. Kite 4 Charity behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer of andere onvoorzienbare omstandigheden, het Event in te korten, uit te stellen en/of te annuleren. Het inkorten, uitstellen en/of annuleren van het Event kan, in geval van onvoorziene omstandigheden, ook nog na een GO moment plaatsvinden.

6. Deelname aan het Event
 1. Deelname aan het Event vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer welke op de dag van het Event tenminste de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar of ouder.
 2. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Event. Deelnemer verklaart te beschikken over deugdelijk kitesurfmateriaal, inclusief voldoende beschermende wetsuit.
 3. Kite 4 Charity raadt Deelnemer aan zich sportmedisch te laten onderzoeken voordat hij/zij deelneemt aan het Event. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een verantwoorde sportbeoefening. Deelname aan het Event vergt immers een zware lichamelijke inspanning. In sommige gevallen wordt een sportmedisch onderzoek vergoedt door de verzekeraar.
 4. Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de organisatie van het Event en/of de (lokale) autoriteiten onmiddellijk op te volgen. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoordelijk gedrag kun je door de organisatie van het Event van (verdere) deelname worden uitgesloten.
 5. Deelnemer wordt sterk aangeraden om zich afdoende te verzekeren tegen eventuele schade die zij kunnen lijden of toebrengen aan derden en/of eigendommen van derden.
7. Eventkleding en telefoon
 1. Een belangrijk onderdeel van de herkenbaarheid van het Event is de gelijkheid in bovenkleding. Deelnemer ontvangt daarom een Lycra shirt en is verplicht om deze tijdens het Event te dragen.
 2. Om Deelnemer in geval van nood via zijn/haar telefoon d.m.v. de “Hoek tot Helder” app te kunnen traceren is deze verplicht om een telefoon bij zich te dragen in een waterdicht hoesje.

8. Gebruik beeldmateriaal
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Event, waaronder auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Kite 4 Charity.
 2. Deelnemer geeft Kite 4 Charity en de Hartstichting het volledige recht beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke van Deelnemer te gebruiken, te vermenigvuldigen en/of te publiceren dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van het Event, Kite 4 Charity en/of de Hartstichting. Deelnemer ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 3. Deelnemer geeft toestemming diens opname/bijdrage van tekst en/of beeld te voorzien dan wel anderszins aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door Kite 4 Charity of de Hartstichting doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door Kite 4 Charity. Deelnemer kan door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen en publiceren van diens opname/bijdrage door Kite 4 Charity.
 4. Kite4Charity spant zich tot het uiterste in om de overige rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Deelnemer worden geüpload op de Website, dan staat de Deelnemer in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De Deelnemer vrijwaart Kite4Charity tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
9. Verwerking persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens zullen door Kite 4 Charity en Emolife met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Kite 4 Charity en Emolife leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Zie voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens het privacy statement op de Website.

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 1. Deelname aan het Event geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van Deelnemer.
 2. Kite 4 Charity en de Hartstichting aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan het Event. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het afgelasten of verplaatsen van het Event en voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 3. Kite 4 Charity en de Hartstichting zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers of eigendommen van derden.
 4. Deelnemer vrijwaart Kite 4 Charity en de Hartstichting voor schade die deze en/of derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Event.

11. Overig
 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
 2. Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met info@hoektothelder.nl

info@hoektothelder.nl
Copyright © 2024,
Hoek tot Helder

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen